Naudojimosi aikštelėmis taisyklės

Bendrosios taisyklės

1. Aikštelė yra privati nuosavybė ir ja galima naudotis tik aikštelės savininkams bei jų teisėtiems atstovams sudarius Administravimo sutartį ar kitiems asmenims iš anksto užsisakius stovėjimo vietą internetu bei pasirašius Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartį. Patekti į Aikštelę iš anksto nesudarius Administravimo sutarties su Aikštelės administratoriumi arba neužsisakius stovėjimo vietos internetu ir nepasirašius Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties, draudžiama.

2. Į Aikštelę patenkama ir išvažiuojama iš jos tik per automatinius vartus skambinant į unikalų vartų telefono numerį iš www.ppark.lt paskyroje registruoto telefono numerio.  Aikštelėje yra dveji vartai, todėl klientas turi teisę į Aikštelę patekti ir išvažiuoti iš jos per bet kuriuos vartus.

3. Registruoti ar pakeisti telefonų numerius galima prisijungus prie asmeninės mano.ppark.lt paskyros.

 

Naudojimosi aikštele tvarka

4.  Savininkas ar teisėtas valdytojas (toliau abu kartu vadinami „Naudotojais“) įsipareigoja Aikštelėje laikytis kelių eismo taisyklių, priešgaisrinės apsaugos taisyklių, netrukdyti kitų transporto priemonių stovėjimo vietų Naudotojams naudotis jų transporto priemonių stovėjimo vietomis. Naudotojai privalo užtikrinti, kad Aikštelėje statomos transporto priemonės būtų techniškai tvarkingos (neleistų tepalų, nebraižytų Aikštelės dangos ir pan.).

5. Naudotojai įsipareigoja transporto priemonę statyti vadovaudamiesi Aikštelėje esančiu ženklinimu. Transporto priemonė turi būti statoma tarp ant grindinio pažymėtų juostų. Draudžiama transporto priemonę statyti taip, jog dalis transporto priemonės būtų išsikišusi už ant grindinio pažymėtos juostos ar būtų ant jos. Draudžiama palikti stovėti transporto priemonę tokiu būdu, jog būtų apsunkintas ar užstatytas įvažiavimas/išvažiavimas į/iš Aikštelę, užstatyti kitas transporto priemones ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į transporto priemonės stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos.

6. Transporto priemonės stovėjimo vietoje draudžiama laikyti padangas, šiukšles, degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus ir bet kokius kitokius daiktus. Aikštelės administratorius turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti iš transporto priemonės stovėjimo vietos bet kuriuos daiktus, kurie nėra transporto priemonė.

7. Aikštelėje draudžiama remontuoti (įskaitant tepalų keitimą), plauti automobilius ar kitas transporto priemones, šiukšlinti, vedžioti naminius gyvūnus, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą, gadinti, išmontuoti ar kitaip keisti Aikštelėje sumontuotus elektros įrangą, transporto priemonių stovėjimo vietų numeraciją, važiuojamosios dalies dangą, patekimo į Aikštelę ir išvažiavimo iš jos įrangą.

8. Transporto priemonę leidžiama statyti tik konkrečiam savininkui ar teisėtam valdytojui konkrečiai priklausančioje ar priskirtoje vietoje. Transporto priemonės statymas pravažiavimuose, kitose bendrojo naudojimo vietose ar ne konkrečiam naudotojui konkrečiai priskirtoje ar priklausančioje vietoje draudžiamas.

9. Naudotojui radus jam konkrečiai priklausančioje ar priskirtoje vietoje pastatytą svetimą transporto priemonę, Naudotojas privalo imtis teisėtų priemonių pašalinti svetimą transporto priemonę bei apie tai informuoti Aikštelės administratorių. Naudotojui, radusiam jam konkrečiai priklausančioje ar priskirtoje vietoje pastatytą svetimą transporto priemonę, draudžiama savo transporto priemonę statyti ne jam konkrečiai priklausančioje ar priskirtoje vietoje.

10. Aikštelės administratorius turi teisę be atskiro įspėjimo taikyti Naudotojui, transporto priemonės savininkui ar naudotojui 30 (trisdešimt) EUR administracinį mokestį ir neteikti vartų sistemos administravimo paslaugos, jeigu transporto priemonė ar jos dalis bus pastatyta pravažiavime, kitoje bendrojo naudojimo vietoje. Surinkti administraciniai mokesčiai kaupiami bendrame kaupiamajame fonde.

11. Naudotojai patys atsako už Aikštelėje pastatytų transporto priemonių ar jose esančių daiktų saugumą. Aikštelių administratorius ar kiti naudotojai nėra materialiai atsakingi už Aikštelėje stovinčios transporto priemonės ar joje esančių daiktų saugumą bei bet kokią žalą.

12. Naudotojas įsipareigoja atlyginti Aikštelių administratoriui bet kokius pagrįstus nuostolius ar išlaidas, atsiradusias dėl šių taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, tame tarpe išlaidas atsiradusias dėl 6 punkte numatytų veiksmų.

13. Sugedus patekimo į Aikštelę vartams, Naudotojas privalo naudotis kitais aikštelėje esančiais vartais, o apie sugedusius vartus privalo informuoti Administratorių telefonu +370 670 95333.

14. Naudotojui, turinčiam pradelstų finansinių įsipareigojimų Aikštelės administratoriui, gali būti neteikiama vartų sistemos administravimo paslauga Administravimo sutarties ar Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties pagrindu. Šis punktas netaikomas, jei Naudotojas yra pradėjęs teisminį ginčą Administratoriaus atžvilgiu dėl mokėtinų sumų, iki ginčo išsprendimo teisme dienos.

15. Šios taisyklės yra viešoji oferta, dėl ko transporto priemonės savininkas ar teisėtas jos valdytojas (nepatenkantis į Naudotojo sąvoką), pastatydamas transporto priemonę Aikštelėje konkliudentiniais veiksmais išreiškia savo valią sudaryti vieno mėnesio trukmės Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartį su vietos savininku ar jo teisėtu atstovu ir sutinka už tai sumokėti 50 (penkiasdešimt) EUR mokestį ir fiksuotą administravimo mokestį lygų 20 (dvidešimt) EUR bei vykdyti kitus Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartyje (www.ppark.lt) numatytus įsipareigojimus. Aikštelės administratoriui nepavykus nustatyti transporto priemonės teisėto valdytojo tapatybės, bus preziumuojama, jog Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartis yra sudaryta su transporto priemonės savininku. Ši nuostata taikoma ir Naudotojams, statantiems transporto priemones ne jiems priklausančiose ar priskirtose vietose.