Tinklalapio www.ppark.lt taisyklės

  

1. Sąvokos

1.1. Bendrovė – UAB “Ppark”, juridinio asmens kodas 304106865, registracijos adresas Gedvydžių g. 5-35, Vilnius, teikianti transporto priemonių stovėjimo paslaugas pagal Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartį arba Administravimo ir priežiūros sutartį.

1.2. ppark.lt – tinklapis, esanti adresu www.ppark.lt  

1.3. Klientas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, sudarantis Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartį arba Administravimo ir priežiūros sutartį su Bendrove.

1.4. Šalys – Bendrovė ir Klientas kartu.

1.5. Taisyklės – šios „Naudojimosi tinklapiu www.ppark.lt taisyklės“.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Kiekvienas Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir šį faktą patvirtinti pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su naudojimosi tinklapiu www.ppark.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Kliento ir Bendrovės teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų teikimu susijusios sąlygos.

2.2. Naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis turi teisę tik Klientai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Klientas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę naudotis Bendrovės paslaugomis.

2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Bendrovė turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Klientai bus informuojami ppark.lt bei prisijungę prie savo paskyros, sukurtos ppark.lt. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja jų paskelbimo ppark.lt paskelbimo dieną.

3. Paslaugų užsakymas

3.1. Klientas gali užsisakyti transporto priemonių stovėjimo paslaugas internetu užsiregistruodamas ppark.lt.

3.2. Klientas, užsisakydamas transporto priemonių stovėjimo paslaugas, atitinkamuose Bendrovės pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam paslaugų teikimui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą bei savo sugalvotą slaptažodį. Suvedus šiuos duomenis sukuriama Kliento paskyra. Klientas yra atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą ir jų teisingumą.

3.3. Sukūrus paskyrą, Klientas, norėdamas prisijungti prie savo paskyros, ppark.lt privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Klientas gali bet kuriuo metu koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Klientas. Taip pat Klientas turi teisę bet kada kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu info@ppark.lt dėl paskyros panaikinimo.

3.4 Klientui išsirinkus transporto priemonės stovėjimo vietą ir įvykdžius kitus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Bendrovės ir Kliento atsirado nuomos teisiniai santykiai ir sudaryta Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartis.

3.5. Kiekvienas Kliento užsakymas saugomas ppark.lt duomenų bazėje.

4. Kliento teisės

4.1. Klientas turi teisę užsisakyti paslaugas ppark.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Klientas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Klientas turi teisę, pateikęs užklausą Bendrovei raštu, susipažinti su Bendrovės turimais savo asmens duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Klientui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.4. Klientas turi teisę, pateikęs prašymą Bendrovei raštu, elektroninio paštu info@ppark.lt, reikalauti panaikinti paskyrą.

4.5. Klientas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartyje ar Administravimo ir priežiūros sutartyje, priklausomai nuo to, kurios sutarties šalimi Klientas yra.

5. Kliento įsipareigojimai

5.1. Klientas, naudodamasis ppark.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų ppark.lt, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties ar Administravimo ir priežiūros sutarties, priklausomai nuo to, kurios sutarties šalimi Klientas yra.

5.2. Klientas privalo sumokėti už užsisakytas paslaugas Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartyje ar Administravimo ir priežiūros sutartyje nustatyta tvarka, priklausomai nuo to, kurios sutarties šalimi Klientas yra.

5.3. Klientas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie ppark.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Klientas įsipareigoja jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Bendrovę.

5.4. Klientas turi kitų įsipareigojimų, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartyje ar Administravimo ir priežiūros sutartyje, priklausomai nuo to, kurios sutarties šalimi Klientas yra.

6. Bendrovės teisės

6.1. Bendrovė turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų ppark.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti ppark.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2. Bendrovė turi teisę sustabdyti arba nutraukti ppark.lt veiklą. Tokiu atveju visi priimti ir patvirtinti Klientų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Bendrovė turi teisę keisti paslaugų, teikiamų ppark.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.4. Jei Klientas bando pakenkti ppark.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Bendrovė turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis ppark.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti kliento paskyrą.

6.5. Bendrovė turi teisę iš anksto apie tai neįspėjusi Kliento anuliuoti jo užsakymą, jeigu Klientas uždelsia  pirmąjį mokėjimą 1 (vieną) kalendorinę dieną ir ilgiau.

6.6. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Bendrovė turi teisę susisiekti su Klientu užsakyme nurodytais rekvizitais. Bendrovė turi teisę iš anksto neįspėjusi Kliento anuliuoti jo užsakymą, i) jei Bendrovei nepavyksta susisiekti su Klientu per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Klientas nepateikia Bendrovei prašomos informacijos Bendrovės nurodytu terminu arba iii) jei Klientas nepateikia Bendrovei asmens dokumento kopijos  jo asmens duomenų tikrinimui.

6.7. Siekiant, kad Klientui būtų suteiktos visavertės ppark.lt paslaugos, į Kliento kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai. Įrašytą informaciją Bendrovė naudoja Kliento kaip ankstesnio ppark.lt lankytojo atpažinimui, informacijos apie pateiktus užsakymus išsaugojimui, ppark.lt lankomumo statistikos rinkimui. Klientas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Klientas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi slapukai. Šį sutikimą Klientas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

6.7. Siekdama informuoti Klientą apie aikštelių įvažiavimo/išvsžisvimo sistemų pakeitimus, aptarnavimo taisykles, vykdomas akcijas ar kitas naujienas, ne dažniau negu du kartus per mėnesį Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu Bendrovė turi teisę siųsti naujienlaiškį.

6.8. Bendrovė turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartyje bei Administravimo ir priežiūros sutartyje.

7. Bendrovės įsipareigojimai

7.1. Bendrovė įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Klientui galimybę naudotis ppark.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Bendrovė įsipareigoja aiškiai ir suprantamai ppark.lt suteikti Klientui informaciją.

7.3. Bendrovė įsipareigoja gerbti Kliento privatumą.

7.4. Jei Bendrovė dėl svarbių aplinkybių negali perduoti Klientui naudotis jo užsakyta transporto priemonės stovėjimo vieta, ji įsipareigoja pasiūlyti Klientui kitą transporto priemonės stovėjimo vietą. Klientui šią atsisakius priimti, Bendrovė įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas apmokėjimas.

7.5. Bendrovė patvirtina, jog Kliento nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Klientams ppark.lt teikiamas paslaugas. Bendrovė taip pat patvirtina, jog Kliento nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi Bendrovės veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Klientas suteiks ir nepanaikins.

7.6. Bendrovė įsipareigoja saugoti ir neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

7.6.1. jei yra Kliento sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

7.6.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais;

7.6.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

7.6.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;

7.6.5 advokatų kontoroms, skolų išieškojimo bendrovėms, teismams, antstolių kontoroms, jeigu Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartį ar Administravimo ir priežiūros sutartį.

7.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse,  Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartyje ir Administravimo ir priežiūros sutartyje Bendrovei keliamas pareigas.

8. Kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Už užsisakytas paslaugas Klientas gali atsiskaityti naudodamasis elektronine bankininkyste.

8.3. Klientas už užsisakytas paslaugas privalo atsiskaityti iš karto po užsakymo atlikimo.

8.4. Klientas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad pirkimo dokumentai – mokėjimo nurodymai jam būtų pateikiami elektroniniu būdu Kliento paskyroje ir registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Mokėjimo nurodyme nurodomos pasirinktos paslaugos, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

9. Bendrovės taikomos rinkodaros priemonės

9.1. Bendrovė savo nuožiūra gali inicijuoti ppark.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

9.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

10. Apsikeitimas informacija

10.1. Bendrovė šių Taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Kliento registracijos metu ar nurodytu elektroninio pašto adresu bei teikia Kliento paskyroje.

10.2. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia Bendrovės ppark.lt tinklapyje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.